1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy DTP Software:
   1. działający pod adresem: dtpsoftware.pl,
   2. prowadzony jest przez: EUPOL Paweł Owczarzak,
   3. z siedzibą w/przy: Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska,
   4. o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 7861493189.
  2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa:
   1. zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
   2. tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta;
   3. administratora oraz cele i czas przetwarzania danych osobowych, w tym możliwości wycofania zgód na ich przetwarzanie.
  3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
  4. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu w hiperlink: „Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
  6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanego Towaru lub wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.
 2. DEFINICJE
  1. Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
  2. Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary lub Usługi.
  3. Sprzedawca - podmiot prowadzący Sklep, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
  4. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
  8. Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków.
  9. Towar - rzecz ruchoma przeznaczona na sprzedaż.
  10. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
  11. Usługa - każde świadczenie na rzecz Klienta, które nie stanowi dostawy towarów.
  12. Usługa cyfrowa - usługa pozwalającą Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi bądź inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  13. Produkt - każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.
  14. Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane oraz dostosowane przez Klienta Towary lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
  15. Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów i Usług (w tym usług i towarów cyfrowych) do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
  16. Umowa - umowa sprzedaży Produktów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
  17. Adres Elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
  2. Cena podana w zamówieniu stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto). Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu.
   1. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
   2. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia lub poprzez wiadomość e-mail na Adres Elektroniczny: sklep@dtpsoftware.pl.
  4. Złożenie zamówienie Produktu za pośrednictwem Sklepu realizuje się poprzez:
   1. wybranie Produktów z katalogu Sklepu, którymi Klient jest zainteresowany i dodanie ich do Koszyka za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy miniaturze lub na stronie każdego Produktu;
   2. sprawdzenie Produktów dodanych do Koszyka i przejście do Formularza Zamówienia za pomocą przycisku ”PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”;
   3. poprawne wypełnienie kolejnych etapów Formularza Zamówienia:
    • uzupełnienie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres dostawy i rozliczenia),
    • wybór formy dostawy i przewoźnika (jeśli takowy jest możliwy dla wybranego Produktu),
  5. wybór metody płatności;
  6. potwierdzenie złożenia oferty poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę!” na ostatnim etapie Formularza Zamówienia.
  7. Po poprawnym złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
  8. Najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po opłaceniu zamówienia, a w przypadku przesyłki za pobraniem w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia Klient otrzyma wiadomość o przygotowaniu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży i rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
  9. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00, do 16:00). Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  10. Realizacja zamówienia trwa zwykle do 2 dni roboczych. W przypadku opóźnień Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie opóźnienia i planowanym terminie jego realizacji.
  11. Dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia jest faktura VAT. Jeśli na etapie składania zamówienia Klient nie poda Numeru Identyfikacji Podatkowej zostanie wystawiony paragon oraz faktura do paragonu na osobę fizyczną.
 4. FORMY KONTAKTU I OPINIE
  1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są:
   1. e-mail: sklep@dtpsoftware.pl;
   2. telefon: +48 801 007 179 lub (61) 642 94 66;
   3. adres korespondencyjny: Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska;
   4. czaty na oficjalnych kontach firmy na Platformach Sprzedażowych i Społecznościowych.
  2. Sprzedawca umożliwia opublikowanie opinii tylko tym Klientom, którzy zakupili Produkty w Sklepie poprzez link wysłany na adres email podany w zamówieniu.
  3. Sprzedawca nie zamieszcza recenzji co do których ma podejrzenia, że mogą być fałszywe lub zniekształcone oraz ma prawo do kasowania opinii co do których ma podejrzenia, że mogą być fałszywe lub zniekształcone. Opublikowane recenzje są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Opinie nie są sponsorowane.
 5. WYSYŁKA I DOSTAWA
  1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
   1. listów tradycyjnych,
   2. automatów paczkowych,
   3. kurierów,
   4. Adresów Elektronicznych (dotyczy wyłącznie Produktów Cyfrowych)
  2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. Indywidualny odbiór zakupionego Towaru możliwy jest w siedzibie tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
  3. Ceny dostawy obliczane i prezentowane są w Formularzu Zamówienia na podstawie:
   1. liczby, gabarytów, rodzaju (Towar, Towar z elementami cyfrowymi, Usługa, Usługa cyfrowa) Produktów dodanych do Koszyka;
   2. wybranego sposobu dostawy.
  4. Koszt dostawy produktu pokrywa kupujący.
  5. Wysyłka realizowana jest w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od: 8:00:00 AM, do: 5:00:00 PM).
  6. Czas dostawy krajowej wynosi zwykle od dwóch do czterech dni roboczych. Na czas dostawy składa się:
   1. czas realizacji zamówienia - skompletowanie Produktów do zamówienia, proces przygotowania do wysyłki oraz jej nadanie (ten etap trwa przeważnie od jednego do dwóch dni roboczych).
   2. czas dostarczenia, który zależy od rodzaju Produktu oraz wybranego sposobu wysyłki (w przypadku Produktów Cyfrowych dostarczany jest natychmiast na Adres Elektroniczny, w innym przypadku zależy od wybranego dostawcy).
  7. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania Sprzedawca może podjąć decyzję o przyznaniu upominku w ramach rekompensaty za okres oczekiwania.
  8. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
  9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 6. REALIZACJA PŁATNOŚCI
  1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności:
   1. za pobraniem - przy odbiorze przesyłki,
   2. przelewem na konto bankowe,
   3. za pośrednictwem bramek płatności.
  2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie na numer bankowy Sprzedawcy w tytule podając wyłącznie numer składanego zamówienia.
  3. Termin płatności dla przesyłek niepobraniowych wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  4. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje anulowane.
  5. Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności przed jego upłynięciem w drodze negocjacji ze Sprzedawcą.
  6. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub bramek płatności określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać:
   1. elektronicznie na Adres Elektroniczny: sklep@dtpsoftware.pl
   2. listownie na adres Sprzedawcy: Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska.
  3. Zwrotu Towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  4. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska.
  5. Koszty zwrotu pokrywa Konsument.
  6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci należne kwoty, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
  8. Sprzedawca dokona zwrotu należnej kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakim posłużył się Konsument, chyba że strony ustaliły inaczej.
  9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawiązania Umowy;
   6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
   7. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 8. REKLAMACJA
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może:
   1. żądać jego naprawy lub wymiany:
    • Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przez Konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
   2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
    • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
    • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
    • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
    • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego żądania jego naprawy albo wymiany;
    • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  3. W razie żądania naprawy lub wymiany Produktu albo w przypadku odstąpienia od Umowy Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu, podlegającego reklamacji na adres Sprzedawcy: Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska nie później niż w okresie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  4. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Konsument poinformował go o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
  6. Koszty naprawy lub wymiany w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  8. Sprzedawca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania żądania.
  9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakim posłużył się Konsument, chyba że strony ustaliły inaczej.
  10. Reklamacje dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:
   1. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy: «ulica_i_numer», «kod_pocztowy» «Miasto»;
   2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sklep@dtpsoftware.pl.
  11. Reklamacja powinna zawierać:
   1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
   2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
   3. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
   4. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
  2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
   2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   4. Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
   1. Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów,
   2. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
   3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
   4. oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie:
   1. umowy (a także działań z nią związanych przed jej zawarciem), której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
   2. przepisów prawa, w przypadku kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   3. zgody osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów, kiedy brak innej podstawy przetwarzania;
  3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w okresie pozwalającym na realizację określonych celów:
   1. technicznych - do zapewnienia możliwości rejestracji oraz logowania do Sklepu.
   2. prawnych - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego oraz dla wypełnienia prawnych obowiązków z tym związanych, w szczególności do:
    • zawarcia umowy;
    • dokonania rozliczeń;
    • dostarczenia zamówionego towaru lub wykonanie usług;
    • korzystania przez Klienta z wszelkich przysługujących mu uprawnień (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
    • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Klienta lub osoby trzeciej.
   3. marketingowych - do przesyłania Klientowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży jeśli otrzyma od Klienta wymagane zgody marketingowe.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w okresie pozwalającym na realizację określonych celów:
   1. technicznych - do czasu wycofania zgody przez użytkownika, w tym usunięcia konta.
   2. Prawnych - 5 lat od daty zakupu ze względu na wymagany przez prawo okres przechowywania dokumentacji oraz dla ochrony przed roszczeniami Klienta lub osoby trzeciej.
   3. marketingowych - do czasu wycofania zgody przez użytkownika, w tym usunięcia konta.
  5. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. adres dostawy i/lub faktury;
   4. numer telefonu;
   5. numer NIP - w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy;
   6. numeru rachunku bankowego - w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta, w celu dokonania zwrotu należności.
  6. Klient może w każdej chwili zażądać od administratora:
   1. informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych;
   2. dostępu do swoich danych osobowych;
   3. poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
   4. usunięcia swoich danych. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi danymi osobowymi. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności;
   5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności;
   6. przeniesienia danych do innego administratora;
   7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Administrator informuje Klienta o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jego z żądania.
  8. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom współpracującym z administratorem:
   1. w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy.
   2. w przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nich informacji handlowych.
  9. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
  10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uzna, że jej prawa są naruszane.
 11. POLITYKA COOKIES
  1. Sklep używa plików Cookies (ciasteczka) przechowywanych na urządzeniu Użytkownika.
  2. Pliki Cookies (z wyjątkiem obligatoryjnych plików sesyjnych) domyślnie nie są przechowywane na urządzeniu do czasu wyrażenia zgody przez Użytkownika.
  3. Użytkownik ma prawo zdecydować jakie pliki Cookie będą przechowywane na jego urządzeniu:
   1. Sesyjne (niezbędne do funkcjonowania Sklepu) - wymagane do zapewnienia podstawowych funkcji, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią oraz dostępność strony. Nie są one używane do śledzenia aktywności Użytkownika na stronie i nie wymagają zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2. Analityczne - służą do analizy zachowań Użytkownika. Pozwalają na zbieranie informacji o tym, jak Użytkownik korzysta ze sklepu, w tym które strony odwiedza najczęściej oraz jak porusza się między sekcjami. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników.
   3. Reklamowe - stosowane w celu dostosowania reklam do zainteresowań Użytkownika, zarówno na tej stronie, jak i poza nią. Umożliwiają analizowanie zachowania na stronie w celu dostarczania ukierunkowanych reklam, które lepiej odpowiadają preferencjom Użytkownika oraz w celu mierzenia ich skuteczności.
   4. Personalizacyjne - służą poprawie doświadczeń Użytkownika na stronie poprzez personalizację treści i funkcji na podstawie wzorców i preferencji użytkowania. Obejmuje to dostosowywanie układów, rekomendacje treści oraz inne funkcjonalności, aby nawigacja była bardziej relewantna i angażująca.
   5. Bezpieczeństwa - niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa strony i ochrony przed działaniami oszukańczymi. Pomagają w autentykacji użytkowników, zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do kont użytkowników i zapewniają integralność strony.
  4. Użytkownik może określić, modyfikować ustawienia według własnych preferencji w dowolnym czasie poprzez formularz dostosowania ciasteczek. Formularz można otworzyć poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia” w monicie wyświetlonym podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu lub poprzez kliknięcie ikony „ciasteczka” w lewym, dolnym rogu strony Sklepu.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ciasteczek, w tym ich pochodzenia oraz czasu ich przechowywania, dostępne są w poszczególnych sekcjach formularza dostosowania ciasteczek.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
  4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.