Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem DTPsoftware.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep DTPsoftware.pl jest prowadzony przez firmę:

EUPOL Paweł Owczarzak
63-000 Środa Wielkopolska, Palinkiewicza 3
Nip. 786-149-31-89
Regon 634288243

tel (kom.): 784 372 000
tel: (61) 642 94 66
fax: (61) 642 94 65
infolinia: 801 007 179

e-mail: sklep@dtpsoftware.pl

3. Prawo do wystawiania towarów w sklepie DTPsoftware.pl posiada firma EUPOL Paweł Owczarzak oraz inne podmioty stowarzyszone, w szczególności EUPOL EUROPE LTD. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Company Number. 8423688).

4. Adres do korespondencji, w tym adres do zwrotu towarów w przypadku reklamacji:

EUPOL Software
63-000 Środa Wielkopolska, Palinkiewicza 3

tel (kom.): 784 372 000
tel: (61) 642 94 66
fax: (61) 642 94 65
infolinia: 801 007 179

e-mail: sklep@dtpsoftware.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę EUPOL w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia są realizowane w miarę dostępności towaru na magazynie, czas oczekiwania na realizację zlecenia regulują odpowiednie przepisy. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na dostawę firma EUPOL Paweł Owczarzak może podjąć decyzję o przyznaniu upominku w ramach rekompensaty za okres oczekiwania.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma EUPOL Paweł Owczarzak zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, brak telefonu, nieprawdziwe dane zamawiającego) nie będą rozpatrywane.

12. Firma EUPOL Paweł Owczarzak zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

13. Uprzejmie informujemy, że w przypadku pojawienia się na naszej stronie błędnie podanej ceny,nie zależnie od przyczyny (problem informatyczny, techniczny lub ludzki), złożone zamówienie zostanie anulowane, nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia. Wszelkie wpłaty związane z takim zamówieniem zostaną zwrócone na podane przez wpłacajacego konto.

14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym dtpsoftware.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

15. Firma EUPOL wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

16. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, indywidualny odbiór zakupionego towaru, możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

17. Firma EUPOL zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i jego zmiany bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

18. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

a) otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

b) świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

c) klucze produktu

d) wersje elektroniczne oprogramowania

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

19. Zamówienia w sklepie internetowym dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

20. Regulamin Sklepu DTPsoftware.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

III. Zwroty

Wszystkim konsumentom przysługuje Prawo odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

UWAGA! Zgodnie z Art. 38. ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

III. Administrator Danych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Paweł Owczarzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUPOL Paweł Owczarzak, 63-000 Środa Wielkopolska, Palinkiewicza 3 , NIP 786-149-31-89, REGON 634288243,.

2. Cele i czas przetwarzania

3. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

4. Odbiorcy danych

4a. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody prosimy o kontakt z administratorem pod adresem: marketing@dtpsoftware.pl


6 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.